d
h
m
s
Reklamační řád

pro prodej zboží prostřednictvím internetové stránky
 www.prodoshop.cz

Reklamační list

 1. V případě reklamace zboží nám zašlete vyčištěn reklamované zboží včetně vyplněného Reklamačního listu s popisem závady, abychom Vaši reklamaci věděli vyřídit co nejrychleji.
 2. Reklamované zboží neposílejte jako doporučený dopis, abychom se vyhnuli problémům při doručení zásilky. Reklamované zboží nám zašlete kurýrem.
 3. Stáhněte si reklamační list: Reklamační list Prodoshop.cz
Reklamační podmínky
 1. Záruku na Zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v Objednávce a v záručním listě, v případě pokud na kupované Zboží poskytuje Prodávající nebo výrobce záruku podle přísnějších zásad jako stanoví právní předpis. Pokud není v Objednávce a v přiloženém záručním listě uvedeno jinak, je záruční doba u veškerého zboží 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím.
 2. Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady Zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím Zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, mechanickým poškozením, běžným nebo nadměrným opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných jevů.
 3. Při zjištění vady na Zboží je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od zjištění vady, uplatnit reklamaci u Prodávajícího. Reklamaci může uplatnit osobně nebo elektronickou poštou. Jestliže bylo Zboží dodáno v rozporu se Smlouvou, Prodávající dodá Kupujícímu chybějící množství Zboží, případně dodá Kupujícímu náhradní Zboží v jakosti a provedení odpovídajícímu objednanému Zboží.
 4. Spolu s reklamací doručí Kupující Prodávajícímu podrobný popis vady. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, při kterých se projevuje.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na případné odborné posouzení vady servisním technikem autorizovaného servisu (podle povahy Zboží). Prodávající respektive servisní technik autorizovaného servisu na základě obhlídky Zboží vystaví vyjádření o vadě, na kterém je popsána vada Zboží (ať už opravitelná nebo ne). Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní.
 6. Nároky z vad Zboží:
  1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění opravou.
  2. Kupující může místo odstranění vady opravou požadovat výměnu věci, nebo když se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady.
  3. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo vrácení peněz (Odstoupení od kupní smlouvy).
  4. Pokud se na Zboží opětovně vyskytla stejná vada po opravě nebo větší počet vad současně, má Kupující během záruční doby také právo na výměnu Zboží nebo vrácení peněz. Opětovný výskyt vad po opravě znamená stav, kdy se stejná vada vyskytne po její alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání Zboží.
  5. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.
  6. Pokud Prodávající respektive autorizovaný servis reklamované Zboží v záruční době neopraví do 30 dní, Zboží se považuje za neopravitelné a platí ustanovení bodu 6.3 těchto VOP.
 7. Při reklamaci Zboží musí být Prodávajícímu předloženo: záruční list na Zboží (pokud byl se Zbožím dodán), doklad o koupi Zboží (faktura, pokladní doklad) a samotné Zboží (pokud to jeho povaha připouští). Kupující se zavazuje reklamované Zboží předat v originálním obalu a kompletní, t.j. včetně jeho příslušenství.
 8. Oprava reklamovaného Zboží v záruční době bude provedena bezplatně.
 9. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatní v záruční době.
Kompletní všeobecné obchodní podmínky si můžete přečíst ZDE.
V Bratislavě, dne 1. března 2019
Produkt byl úspěšně přidán do košíku