d
h
m
s

Všeobecné obchodní podmínky

pro prodej zboží prostřednictvím internetové stránky www.prodoshop.cz

Článek I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost PRODO s.r.o. se sídlem Hraničná 22, 058 01 Poprad, IČO: 47 786 892, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl Sro, vložka č. 30547 / P (dále jen "Provozovatel") je provozovatelem internetové stránky www.prodoshop.cz, jejímž prostřednictvím se nabízí k prodeji zboží. Provozovatel vydává tyto Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím internetové stránky www.prodoshop.cz (dále jen "VOP" nebo "Podmínky").
 2. VOP upravují vzájemná práva a povinnosti mezi Prodávajícím (jak je definován níže) a Kupujícím (jak je definován níže) při prodeji zboží prostřednictvím internetové stránky www.prodoshop.cz. VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím při koupi zboží prostřednictvím internetové stránky www.prodoshop.cz.
 3. Provozovatel provádí výlučně činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje zboží uvedeného na internetové stránce www.prodoshop.cz, a to na základě zvláštní smlouvy respektive dohody uzavřené mezi jednotlivými Prodávajícími nabízejícími k prodeji zboží uvedené na internetové stránce www.prodoshop.cz a Provozovatelem. Mezi Provozovatelem a Kupujícím nevzniká při koupi zboží prostřednictvím internetové stránky www.prodoshop.cz právní vztah.
 4. Podmínkou zveřejnění Prodávajícího nabídky zboží na prodej na internetové stránce www.prodoshop.cz je závazek Prodávajícího akceptovat a dodržovat tyto VOP jako součásti jeho smluvního vztahu s Kupujícím. Tyto VOP jsou tedy závazné pro každého Prodávajícího.
 5. Právní vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí kupní smlouvou uzavřenou mezi nimi postupem podle těchto VOP, těmito VOP a ustanoveními platných právních předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (Nový občanský zákoník, dále jen "NOZ") a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů a dalších platných právních předpisů.
 6. Všechny nabídky na zboží zveřejňovány na internetové stránce www.prodoshop.cz jsou nezávazné.

Článek II. definice pojmů

 1. Akceptace má význam přiřazený v článku III. bod 7 těchto VOP.
 2. Internetová stránka je stránka www.prodoshop.cz, jejímž prostřednictvím je nabízen tovar (Zboží) na prodej.
 3. Kupní smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou dle těchto Obchodních podmínek v souladu s ustanoveními § 2079 a násl. Občanského zákoníku; jejímž předmětem je nákup Zboží na této internetové stránce.
 4. Kupující (spotřebitel) je právnická nebo fyzická osoba, která má zájem koupit Zboží nabízené na Internetové stránce pro vlastní potřebu a za účelem jeho koupě uzavře s Prodávajícím Kupní smlouvu prostřednictvím Internetové stránky postupem podle těchto VOP.
 5. Občanským zákoníkem se v těchto VOP rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Objednávka má význam přiřazený v článku III. bod 2 těchto VOP.
 7. Prodávající je podnikatelský subjekt (právnická osoba nebo fyzická osoba - podnikatel), který nabízí k prodeji Zboží uvedené na Internetové stránce, přičemž přesná specifikace Prodávajícího je vždy uvedena na objednávkovém formuláři zaslaném Kupujícímu poté, co proběhne a potvrdí výběr Zboží na Internetové stránce, jakož i na faktuře.
 8. Přijetí má význam přiřazený v článku III. bod 5 těchto VOP.
 9. Zboží jsou výrobky uvedené na Internetové stránce, které Prodávající nabízí k prodeji Kupujícímu.
 10. Cargo zboží je nadrozměrné Zboží uvedené na Internetové stránce, které Prodávající nabízí k prodeji Kupujícímu.
 11. Zákon o ochraně spotřebitele je zákon, který vyšel pod č. 634/1992 Sb. a zakotvuje rámec ochrany spotřebitelů, jakožto smluvní strany smluvních závazkových vztahů.

Článek III. Objednání Zboží a uzavření kupní smlouvy

 1. Kupující je oprávněn realizovat nákup Zboží prostřednictvím Internetové stránky, a to výběrem požadovaného Zboží a jeho množství, výběrem způsobu úhrady kupní ceny za Zboží, výběrem způsobu doručení Zboží a vyplněním kontaktních údajů Kupujícího na Internetové stránce.
 2. Po výběru Zboží Kupujícím a vyplnění údajů uvedených v bodě 1 tohoto článku se Kupujícímu na Internetové stránce zobrazí souhrn objednávky s možností její tisku, která obsahuje následující údaje:
   název a kód objednávaného Zboží, přičemž bližší specifikace Zboží se zobrazí po kliknutí na příslušný odkaz umístěný na souhrnu objednávky,
  – obchodní jméno, sídlo nebo místo podnikání Prodávajícího, místo na zasílání případných reklamací, pokud je odlišné od sídla, či místa podnikání Prodávajícího, telefonní číslo Prodávajícího a další údaje, které jsou potřebné pro kontakt Kupujícího s Prodávajícím, zejména adresu jeho elektronické pošty, případně číslo faxu,
  – celkovou cenu Zboží včetně vyčíslení daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní, náklady na dopravu a dodání Zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky spojené s prodejem požadovaného Zboží,
  – platební podmínky, dodací podmínky a lhůtu, do které se Prodávající zavazuje dodat Zboží Kupujícímu,
  – postupy při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a podnětů Kupujícího,
  – informaci o právu Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, podmínkách, lhůtách a postupu při uplatňování práva na odstoupení od Kupní smlouvy,
  – informaci o umístění formuláře pro odstoupení od Kupní smlouvy na Internetové stránce, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ pro Kupujícího, jehož text si může Kupující, v případě potřeby stáhnout z Internetové stránky,
  – informaci o tom, že pokud Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, ponese náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu, jakož i náklady na vrácení Zboží, které vzhledem k jeho povaze nelze vrátit prostřednictvím pošty,
  – případnou informaci o tom, že Kupující není oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, nebo informaci o okolnostech, za kterých Kupující ztrácí právo na odstoupení od Kupní smlouvy,
  – poučení o odpovědnosti Prodávajícího za vady Zboží, práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117 a, jste-li spotřebitelem, také § 2161 až 2174,
  – informaci o existenci a podrobnostech záruky poskytované výrobcem nebo Prodávajícím podle přísnějších zásad, jak stanoví občanský zákoník v § 2165, pokud ji výrobce, nebo Prodávající poskytuje,
  – informaci o existenci a podmínkách pomoci a službách poskytujících Kupujícímu po prodeji Zboží, pokud se taková pomoc ze strany Prodávajícího poskytuje,
  – pokud se Prodávající zavázal dodržovat kodexy chování, informaci o této povinnosti Prodávajícího, také o způsobu jak se může Kupující s obsahem kodexů seznámit, případně získat jejich znění,
  – informaci o délce trvání Kupní smlouvy, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu určitou, pokud jde o smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou, nebo o smlouvu, jejíž platnost se prodlužuje automaticky i informaci o podmínkách jejího vypovězení,
  – minimální délku trvání závazků Kupujícího vyplývajících z Kupní smlouvy, pokud z Kupní smlouvy pro něj vyplývá takový závazek,
  – informaci o povinnosti Kupujícího zaplatit zálohu na žádost Prodávajícího a o podmínkách, které se na jeho poskytnutí vztahují, pokud z Kupní smlouvy vyplývá pro Kupujícího takový závazek,
  – informaci o funkčnosti včetně použitelných technických ochranných opatření k zajištění elektronického obsahu, pokud je to vhodné,
  – informaci o možnosti a podmínkách řešení případného sporu mimosoudní cestou prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se Prodávající zavázal tento systém využívat,
  (Dále jen "Objednávka").
 3. Kupující je před potvrzením Objednávky povinen zkontrolovat údaje uvedené v Objednávce. Kupující potvrzením Objednávky závazně objedná vybrané Zboží přímo od Prodávajícího uvedeného v Objednávce. Kupující Objednávku potvrdí kliknutím na tlačítko "Objednávka s povinností platby", čímž Kupující potvrzuje svoji vědomost o nutnosti platby za objednané Zboží přímo Prodávajícímu.
 4. V případě jakýchkoliv pochybností je Prodávající (nebo Provozovatel) oprávněn požadovat od Kupujícího další potvrzení Objednávky, jako například písemně nebo telefonicky, a to až do dne přijetí Objednávky Prodávajícím. V případě že Kupující další potvrzení Objednávky požadovaným způsobem ve lhůtě stanovené Prodávajícím (nebo Provozovatelem) neprovede, Objednávka se marným uplynutím této lhůty od počátku ruší. Prodávající a Kupující jsou v takovém případě povinni vydat si vše, co si do okamžiku zrušení Objednávky plnili.
 5. Odeslanou Objednávkou je Kupující vázán až do okamžiku přijetí Objednávky Prodávajícím (dále jen "Přijetí"), čímž vzniká Kupní smlouva výlučně mezi Prodávajícím a Kupujícím. Přijetí může být ze strany Prodávajícího provedené jakoukoli vhodnou formou, včetně dodání objednaného Zboží (Přijetí faktickým plněním Objednávky).
 6. Kupující má právo stornovat Objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím Přijetím ze strany Prodávajícího.
 7. Prodávající je oprávněn Přijetí neprovést v případě zjevné chyby týkající se zejména ceny, popisu nebo obrázku Zboží uvedeného na Internetové stránce.
 8. Pokud bude Přijetí Objednávky provedeno ze strany Prodávajícího písemně (elektronickou poštou), bude zpravidla obsahovat tyto informace:
  identifikace Kupujícího (jméno a příjmení / obchodní jméno, fakturační, dodací adresa),
  identifikace Prodávajícího (obchodní jméno, sídlo podnikání, fakturační adresa, telefonní číslo, adresa jeho elektronické pošty),
  číslo objednávky,
  datum objednávky,
  druh a počet objednaného Zboží, kupní cena Zboží (jednotlivé položky),
  náklady na dodání Zboží,
  celková kupní cena obsahující DPH, sazbu DPH a veškeré náklady na dopravu a dodání Zboží, poštovné a jiné náklady a poplatky spojené s prodejem požadovaného Zboží,
  lhůty a způsob úhrady kupní ceny,
  způsob dodání Zboží,
  termín dodání Zboží.
 9. Kupující se zavazuje uhradit Prodávajícímu kupní cenu a cenu dopravy podle způsobu platby a způsobu dopravy, které si kupující zvolil při zadávání Objednávky na Internetové stránce.
 10. Prodávající není povinen dodat Kupujícímu Zboží uvedené v Objednávce dříve, než bude Prodávajícímu připsána celá kupní cena a cena dopravy na jeho bankovní účet nebo úhrada kupní ceny a ceny dopravy bude zajištěna.
 11. Kupující odesláním Objednávky potvrzuje, že mu Prodávající respektive Provozovatel poskytl veškeré informace o kupovaném Zboží tak, aby se Kupující mohl seznámit zejména s jeho parametry, cenou, identifikací Prodávajícího, způsobem dopravy, úhradou a lhůtou dodání, a také možností odstoupení od smlouvy.

Článek IV. Cena a platební podmínky

 1. Kupující je povinen za Zboží, jehož Objednávka byla přijata Prodávajícím, řádně a včas uhradit kupní cenu včetně ceny dopravy, a to podle způsobu platby a způsobu dopravy, které si kupující zvolil. Prodávající je vázán výší ceny Zboží uvedené v Objednávce ode dne Přijetí do dne dodání Zboží.
 2. Kupní cena za Zboží je cena uvedená v Objednávce Kupujícího a na faktuře vystavené Prodávajícím. Kupní cena je uvedena včetně DPH. Do kupní ceny není zahrnuta cena dopravy Zboží do místa určeného Kupujícím. Cena dopravy je účtována Kupujícímu zvlášť, a to podle způsobu dopravy, který si Kupující zvolil. Faktura obsahuje Cenu / jedn. bez DPH, Sazbu DPH, DPH celkem a Cenu s DPH celkem.
 3. Cena dopravy za Cargo zboží je Kupujícímu účtována zvlášť - kvůli vyšší hmotnosti nebo nadprůměrným rozměrům je pro toto zboží účtována Cargo doprava. Přesnou cenu dopravy za celou objednávku si Kupující může zkontrolovat v 2. kroku nákupního košíku.

  Typ dopravy Doba doručení Cena dopravy
  Kurýr  do 48 hodin od 99 Kč
  Specializovaný kurýr pro nadrozměrný CARGO Zboží do 48 hodin Cena dopravy závisí na celkové hmotnosti a rozměrů objednaného produktu, přepočítává se proto v nákupním košíku

  Zásilka bude Kupujícímu doručena specializovaným kurýrem pro nadrozměrný Zboží. Faktura obsahuje Cenu / jedn. bez DPH, Sazbu DPH, DPH celkem a Cenu s DPH celkem.
 4. Kupní cenu včetně ceny dopravy může Kupující uhradit Prodávajícímu jedním z následujících způsobů: (a) převodem na bankovní účet Prodávajícího na základě vystavené předfaktury zaslané Kupujícímu prostřednictvím elektronické pošty, (b) v hotovosti při osobním převzetí Zboží u Prodávajícího nebo při zaslání Zboží na dobírku, (c) online platbou internet bankingem společnosti Tatra banka, a.s. (TatraPay), (d) online platbou - platební kartou prostřednictvím služby Card Pay
 5. Faktura na kupní cenu a cenu dopravy, vystavena Prodávajícím, bude zaslána Kupujícímu spolu se Zbožím, a tato slouží zároveň i jako daňový doklad, dodací list a také jako potvrzení o uzavření Kupní smlouvy podle Zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 6. Pokud není uvedeno jinak, kupní cena za Zboží a cena dopravy je splatná nejpozději do 30 dnů od potvrzení Objednávky Kupujícím.
 7. Fakturační údaje:

  IČO: 47 786 892
  DIČ: 2024102003
  IČ DPH: SK2024102003
  Jsme plátci DPH.

  IBAN: SK9211000000002928915012

  Zapsaná v OR Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, Vložka číslo: 30547 / P

  Bankovní spojení: Tatra Banka, a.s.
  číslo účtu: 292 891 5012/1100

Článek V. Dodací lhůta

 1. Lhůta dodání objednaného Zboží je zpravidla uvedena u daného Zboží na Internetové stránce (jako doba odeslání Zboží, ke které je třeba připočítat 1 až 2 pracovní dny na dopravu). Do této lhůty se započítávají pouze pracovní dny, pokud to není výslovně uvedeno jinak. V případě, že lhůta dodání není u Zboží na Internetové stránce uvedena, platí dodací lhůta určená Prodávajícím.
 2. Dodací lhůta začíná běžet dnem Přijetí Objednávky a po zaplacení kupní ceny za Zboží a ceny dopravy Prodávajícímu, podle toho, co nastane později. Uvedené se nevztahuje na dodání Zboží na dobírku a na osobní převzetí Zboží s platbou v hotovosti při převzetí, kdy dodací lhůta začíná plynout dnem Přijetí Objednávky.
 3. V případě, že objednané Zboží nelze dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání, případně nabídne jiný výrobek, srovnatelný s původním (náhradní plnění).
 4. Pokud Prodávající objednané Zboží nemůže dodat a Kupující s Prodávajícím se nedohodli na náhradním plnění, je Prodávající povinen vrátit již zaplacenou kupní cenu Kupujícímu do 14 dní od uplynutí lhůty pro dodání Zboží, spolu se všemi platbami, které od Kupujícího přijal na základě Kupní smlouvy.
 5. Dodací lhůta se přiměřeně prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti bránící Prodávajícímu v dodání Zboží, zejména události mající charakter vyšší moci nebo jiné nepředvídané události mimo dosah Prodávajícího (válka, nepokoje, stávka, výluka, nedostupnost Zboží u dodavatelů a podobně).

Článek VI. Podmínky dodání Zboží

 1. Prodávající dodá respektive vydá Zboží Kupujícímu až po úplném zaplacení kupní ceny a ceny dopravy.
 2. Nebezpečí náhodného zničení, zkázy Zboží, náhodného snížení kvality Zboží nebo jeho dílů přechází na Kupujícího okamžikem odeslání Zboží Prodávajícím Kupujícímu.
 3. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího momentem převzetí Zboží a zaplacení kupní ceny za Zboží, podle toho, co nastane později.
 4. Kupující je povinen zaslané Zboží převzít a bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží zkontrolovat. Případné vady Zboží, které je možné zjistit obhlídkou Zboží při jeho dodání je Kupující povinen oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu po převzetí Zboží. V opačném případě se má za to, že Zboží je bez vad.
 5. V případě doručování rozměrnějšího a těžšího Zboží kurýrní službou není povinna provést vynášku Zboží přímo do bytu.
 6. Cena za dodání Zboží je uvedena v Objednávce a ve faktuře vystavené Prodávajícím.
 7. Kupující je povinen Zboží doručované přepravcem od přepravce řádně převzít, zkontrolovat ho a v případě zjištění jakýchkoliv vad tyto vady oznámit Přepravci a Prodávajícímu. Kupující podepsáním předávacího protokolu potvrzuje, že Zboží bylo doručeno bez závad, řádně a včas. Faktura sloužící zároveň jako dodací list a bude přiložena v zásilce s přepravovaným Zbožím.
 8. Na dodatečné nahlášení mechanických poškození Zboží nelze brát zřetel a nebudou uznány.
 9. V případě, že Kupující odmítne podepsat předávací protokol, Zboží mu nebude vydáno.
 10. Pokud Objednávka nebude obsahovat místo dodání Zboží, Zboží bude dodáno v místě provozu Prodávajícího, kde si ho může Kupující na vlastní náklady osobně převzít.
 11. Součástí dodávky Zboží není jeho instalace, pokud není výslovně dohodnuto jinak.
 12. Se Zboží je Kupujícímu vždy předán daňový doklad, který je zároveň dodacím listem a potvrzením o uzavření Kupní smlouvy podle Zákonu č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a podle povahy Zboží i návod k použití a záruční list.

Článek VII. Záruka, reklamační podmínky

 1. Záruku na Zboží Prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu uvedenou v Objednávce a v záručním listě, v případě pokud na kupované Zboží poskytuje Prodávající nebo výrobce záruku podle přísnějších zásad jako stanoví právní předpis. Pokud není v Objednávce a v přiloženém záručním listě uvedeno jinak, je záruční doba u veškerého zboží 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Kupujícím.
 2. Poskytnutá záruka se vztahuje na výrobní vady Zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím Zboží v rozporu s jeho účelem nebo návodem, mechanickým poškozením, běžným nebo nadměrným opotřebením, živelnými pohromami nebo působením jiných jevů.
 3. Při zjištění vady na Zboží je Kupující povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin od zjištění vady, uplatnit reklamaci u Prodávajícího. Reklamaci může uplatnit osobně nebo elektronickou poštou. Jestliže bylo Zboží dodáno v rozporu se Smlouvou, Prodávající dodá Kupujícímu chybějící množství Zboží, případně dodá Kupujícímu náhradní Zboží v jakosti a provedení odpovídajícímu objednanému Zboží.
 4. Spolu s reklamací doručí Kupující Prodávajícímu podrobný popis vady. Pokud se vada nevyskytuje trvale, je nutné jednoznačně uvést podmínky, při kterých se projevuje.
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 5 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává čas potřebný na případné odborné posouzení vady servisním technikem autorizovaného servisu (podle povahy Zboží). Prodávající respektive servisní technik autorizovaného servisu na základě obhlídky Zboží vystaví vyjádření o vadě, na kterém je popsána vada Zboží (ať už opravitelná nebo ne). Vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dní.
 6. Nároky z vad Zboží:
  1. Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má Kupující právo na její bezplatné, včasné a řádné odstranění opravou.
  2. Kupující může místo odstranění vady opravou požadovat výměnu věci, nebo když se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu Zboží nebo závažnost vady.
  3. Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit, má Kupující právo na výměnu Zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od Kupní smlouvy).
  4. Pokud se na Zboží opětovně vyskytla stejná vada po opravě nebo větší počet vad současně, má Kupující během záruční doby také právo na výměnu Zboží nebo vrácení peněz. Opětovný výskyt vad po opravě znamená stav, kdy se stejná vada vyskytne po její alespoň dvou předchozích opravách. Za větší počet vad se považují současně nejméně tři různé odstranitelné vady, přičemž každá z nich brání v řádném užívání Zboží.
  5. Doba od uplatnění reklamace až do doby, kdy Kupující po skončení opravy byl povinen Zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Pokud dojde k výměně, začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového Zboží.
  6. Pokud Prodávající respektive autorizovaný servis reklamované Zboží v záruční době neopraví do 30 dní, Zboží se považuje za neopravitelné a platí ustanovení bodu 6.3 těchto VOP.
 7. Při reklamaci Zboží musí být Prodávajícímu předloženo: záruční list na Zboží (pokud byl se Zbožím dodán), doklad o koupi Zboží (faktura, pokladní doklad) a samotné Zboží (pokud to jeho povaha připouští). Kupující se zavazuje reklamované Zboží předat v originálním obalu a kompletní, t.j. včetně jeho příslušenství.
 8. Oprava reklamovaného Zboží v záruční době bude provedena bezplatně.
 9. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, pokud se neuplatní v záruční době.


Článek VIII. Vrácení Zboží - odstoupení od Kupní smlouvy

 1. V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ má kupující právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení od Kupní smlouvy se považuje za zachovanou, pokud oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy bylo odesláno Prodávajícímu nejpozději v poslední den 14 denní lhůty.
 2. Kupující je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit i před zahájením běhu lhůty pro odstoupení od Kupní smlouvy.
 3. Kupující je oprávněn použít na odstoupení od Kupní smlouvy formulář uveden na Internetové stránce, který vyplněný zašle Prodávajícímu. Prodávající je povinen ihned po obdržení odstoupení od Kupní smlouvy poskytnout Kupujícímu potvrzení o přijetí oznámení o uplatnění práva odstoupit od Kupní smlouvy.
 4. Pokud se Prodávající a Kupující nedohodnou jinak, Kupující nemůže odstoupit od Kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej Zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků Kupujícího nebo Zboží určené speciálně pro jednoho Kupujícího nebo Zboží, které je vzhledem k jeho povaze po dodání neoddělitelně smíchané s jiným Zbožím.
 5. Kupující je povinen Zboží vrátit nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy odesláním Zboží na adresu Prodávajícího, která je uvedena v Objednávce, nebo jej předat přímo Prodávajícímu. Při odstoupení od Kupní smlouvy nese Kupující náklady na vrácení Zboží Prodávajícímu. Zboží odesláno na dobírku se považuje za nesplnění povinnosti vrátit zboží Prodávajícímu, a tedy nebude Prodávajícím převzato. Takový Zboží bude Kupujícímu vráceno na jeho náklady zpět.
 6. Pokud Kupující využije právo na vrácení Zboží, musí být Zboží nepoškozené, bez známek opotřebení a v původním obalu.
 7. Prodávající vrátí Kupujícímu všechny platby, které od Kupujícího přijal na základě Kupní smlouvy, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě do 14 dnů ode dne písemného doručení odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jaký použil kupující při jeho platbě nebo převodem na bankovní účet Kupujícího.
 8. Prodávající však není povinen uhradit Kupujícímu dodatečné náklady, pokud si Kupující zvolil jiný způsob doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení nabízen Prodávajícím, přičemž pod dodatečnými náklady se rozumí rozdíl mezi náklady na doručení, které si zvolil Kupující a náklady na nejlevnější běžný způsob doručení nabízen prodávajícím. V případě odstoupení od smlouvy nese náklady na vrácení zboží spotřebitel.
 9. Kupující odpovídá za snížení hodnoty Zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se Zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti Zboží.
 10. Pokud by bylo vrácené Zboží jakkoli poškozené či opotřebované, vzniká Prodávajícímu právo na náhradu škody.
 11. Formulář pro odstoupení od smlouvy naleznete ZDE.

Článek IX. Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů - celé znění si můžete přečíst na stránce Ochrana osobních údajů.

Článek X. Hodnotící formuláře

Zákazníkům jsou zasílány hodnotící dotazníky od třetích stran (srovnávací portály - heureka.sk, najnakup.sk, pricemania.sk), v rámci kterých zákazník vyjádří svou spokojenost s nákupem.

Článek XI. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto VOP nabývají účinnosti dne 1. srpna 2014. Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu a doplňování těchto VOP, přičemž o změnách bezodkladně informuje na Internetové stránce. Dnem zveřejnění nových VOP na Internetové stránce předešlé VOP pozbývají platnosti a účinnosti. Provozovatel uchovává znění všech předešlých VOP, které byly podle tohoto bodu nahrazeny novými VOP.
 2. VOP platí v tom rozsahu a znění, ve kterém jsou uvedeny na Internetové stránce v den potvrzení Objednávky Kupujícím.
 3. Kupující zmocňuje Prodávajícího k ověření informací o jeho kreditní kartě u subjektu, který tuto kartu vydal.
 4. Prodávající je povinen Kupní smlouvu uchovávat v elektronické podobě spolu s příslušnými všeobecnými obchodními podmínkami po dobu 5 let. Takto uchovaná Kupní smlouva není dostupná Kupujícímu.


  V Bratislavě, dne 1. srpna 2014
Produkt byl úspěšně přidán do košíku