1. Kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

2. Kupující v případě, že je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, fakturační adresu včetně PSČ, adresu dodání včetně PSČ, IČO, číslo telefonu a mailovou adresu.

3. Kupující zasláním objednávky prodávajícímu čestně prohlašuje, že dává souhlas, aby prodávající zpracoval a uchovával jeho osobní údaje, v souladu s § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., zejména ty, které jsou uvedeny výše a / nebo které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Kupující zároveň čestně prohlašuje, že dává svůj souhlas prodávajícímu a třetím stranám se zpracováním jeho osobních údajů a to za účelem uzavření kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím, evidence kupních smluv, faktur a jiných dokumentů, jakož i pro marketingové účely prodávajícího, přičemž Prodávající je oprávněn zasílat Kupujícímu poštou nebo prostřednictvím e-mailu nabídky a informace marketingového charakteru, souvisejícího s předmětem podnikání prodávajícího, za účelem přepravních služeb koupeného zboží. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji Kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Prodávající po splnění účelu zpracování zajistí neprodleně likvidaci osobních údajů Kupujícího v souladu s ustanovením § 20 zákona č. 101/2000 Sb.. Souhlas se zpracováním osobních údajů může Kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu Kupujícím Prodávajícímu.

4. Kupující má právo a možnost aktualizovat osobní údaje přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu, v zákaznické sekci, ihned po přihlášení.

5. Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 5 Zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. osobní údaje bude získávat výlučně za účelem uvedeným v bodě 3. těchto podmínek.

6.Prodávající prohlašuje, že v souladu s ust. § 5 Zákon č. 101/2000 Sb. bude získávat osobní údaje pro jiné účely, než jsou uvedeny v bodu 3. těchto podmínek zvlášť a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a využívány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny a že je nebude sdružovat s osobními údaji, které byly získány pro jiné účely.

7. Prodávající prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který neodporuje Zákonu o ochraně osobních údajů č.101/2000 Sb. ani jiným obecně závazným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že souhlas Kupujícího si nebude vynucovat a ani podmiňovat hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti stanovené prodávajícímu.

8. Kupující má právo na základě písemné žádosti od prodávajícího vyžadovat:

 1. potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje o něm zpracovávané,
 2. ve všeobecně srozumitelné formě informace o zpracování osobních údajů v informačním systému v rozsahu:
  a) identifikační údaje Prodávajícího a zástupce prodávajícího, pokud byl jmenován,
  b) identifikační údaje Zprostředkovatele,
  c) účel zpracování osobních údajů,
  d) seznam osobních údajů nebo rozsah osobních údajů,
  e) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů potřebné pro Kupujícího na zaručení jeho práv a právem chráněných zájmů v rozsahu zejména:

  - poučení o dobrovolnosti nebo povinnosti poskytnout požadované osobní údaje; jestliže Prodávající získává osobní údaje Kupujícího na základě souhlasu Kupujícího v souladu s § 4 písm. n) a § 5 odst. 4 zákona č. 101/2000 Sb., sdělí mu i čas platnosti souhlasu, a pokud Kupujícího povinnost poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vykonatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Česká republika vázána, nebo zákona, Prodávající oznámí Kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a uvědomí ho o následcích odmítnutí poskytnout osobní údaje,
  - třetí strany, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje poskytnuté,
  - okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny,
  - formu zveřejnění, pokud mají být osobní údaje zveřejněny,
  - třetí země, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že se do těchto zemí uskuteční předávání osobních údajů.

  Při vydání rozhodnutí podle bodu 11. je kupující oprávněn seznámit se s postupem zpracování a vyhodnocování operací:

  - ve všeobecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, z něhož získal jeho osobní údaje pro zpracování,
  - ve všeobecně srozumitelné formě seznam jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  - opravu nebo likvidaci svých nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, které jsou předmětem zpracování,
  - likvidaci jeho osobních údajů, jejichž účel zpracování skončil; pokud jsou předmětem zpracování úřední doklady obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,
  - likvidaci jeho osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení zákona,
  - blokování jeho osobních údajů z důvodu odvolání souhlasu před uplynutím doby jeho platnosti, jestliže Prodávající zpracovává osobní údaje na základě souhlasu Kupujícího.

9. Právo kupujícího podle bodu 1., 5. a bodu 6. lze omezit, jen pokud takové omezení vyplývá ze zvláštního zákona nebo jeho uplatněním by byla porušena ochrana Kupujícího, nebo by byla porušena práva a svobody jiných osob.

10. Kupující na základě bezplatné písemné žádosti má právo u prodávajícího zamítat:

- zpracovávání jeho osobních údajů, o nichž předpokládá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a žádat jejich likvidaci,
- využívání titulu, jména, příjmení a adresy Kupujícího pro účely přímého marketingu v poštovním styku,
- poskytování titulu, jména, příjmení a adresy Kupujícího pro účely přímého marketingu.

11. V případě, že se Kupující domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů, zejména budou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může Kupující požádat v souladu s ustanovením § 21 zákona č. 101/2000 Sb. na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, a/nebo požadovat, aby Prodávající nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, zejména požádat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci jeho osobních údajů. Bude-li taková žádost Kupujícího shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav.

12. Kupující na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud věc nesnese odkladu, má právo u Prodávajícího kdykoliv namítat a nepodléhat rozhodnutí Prodávajícího, které by mělo pro něj právní účinky nebo významný dopad, pokud se takové rozhodnutí vydá pouze na základě úkonů automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo žádat prodávajícího o přezkoumání vydaného rozhodnutí metodou odlišnou od automatizované formy zpracování, přičemž prodávající je povinen žádosti Kupujícího vyhovět, a to tak, že rozhodující roli při přezkoumání rozhodnutí bude mít oprávněná osoba; o způsobu zkoumání a výsledku zjištění prodávající informuje Kupujícího ve lhůtě podle bodu 19.. Kupující nemá toto právo pouze v případě, pokud to stanoví zvláštní zákon, ve kterém jsou upraveny opatření k zajištění oprávněných zájmů Kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů Prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl požadavkům Kupujícího, nebo pokud Prodávající na základě smlouvy přijal jiná vhodná opatření k zajištění oprávněných zájmů Kupujícího.

13. Pokud kupující uplatní své právo:

- písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že uplatňuje své právo, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podanou elektronickou poštou nebo faxem Kupující doručí písemně nejpozději do tří dnů ode dne odeslání,
- osobně ústně do zápisu, z kterého musí být zřejmé, kdo právo uplatnil, čeho se domáhá a kdy a kdo vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis Kupujícího; kopii zápisu je Prodávající povinen předat Kupujícímu,
- u Zprostředkovatele, ten je povinen tuto žádost nebo zápis předat Prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

14. Kupující při podezření, že se jeho osobní údaje neoprávněně zpracovávají, může podat Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

15. Pokud Kupující nemá způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, jeho práva může uplatnit zákonný zástupce.

16. Pokud Kupující nežije, jeho práva, které měl podle tohoto zákona, může uplatnit blízká osoba.

17. Žádost Kupujícího podle bodů 1.,3., 5. a bodů 10. a 12. vybaví Prodávající bezplatně.

18. Žádost kupujícího podle bodu 4. vybaví prodávající bezplatně kromě úhrady ve výši, která nemůže překročit výši účelně vynaložených věcných nákladů spojených se zhotovením kopií, opatřením technických nosičů a s odesláním informace Kupujícímu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.

19. Prodávající je povinen písemně vybavit žádost Kupujícího podle bodů 17. a 18. nejpozději do 30 dnů ode dne doručení žádosti.

20. Omezení práv Kupujícího podle bodu 9. Prodávající bez zbytečného odkladu písemně oznámí Kupujícímu a Úřadu pro ochranu osobních údajů České republiky.

21. Prodávající prohlašuje, že v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. zpracovává osobní údaje kupujícího pro účely uvedené v bodu 3. těchto podmínek prostřednictvím těchto zprostředkovatelů:

Majitel internetové a kamenné prodejny:
PRODO s.r.o.
Sídlo: Hraničná 22, 058 01 Poprad
IČO: 47 786 892
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov, oddíl: Sro, Vložka č. 30547 / P

Společnosti zajišťující technické řešení internetového obchodu:
online42 s. r.o.
Sídlo: Úprkova 14, 811 04 Bratislava 
IČO: 46860509 
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl Sro. Vložka č. 84547 / B

ui 42 spol. s r.o.
Sídlo: Sibírska 62, 831 02 Bratislava
IČO: 35713003
Zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, vložka číslo 14226 / B

Kurýrní společnost Geis:
Geis SK s.r.o.
Adresa: Trňanská 6, 960 01 Zvolen
IČO: 31 342 428
zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl Sro. Vložka č. 2083 / S

Kurýrní společnost DHL:
DHL Parcel Slovensko spol. s r.o.
Adresa: Na pántoch 18, Bratislava-Rača 831 06
IČO: 47 927 682
zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, Oddíl: Sro, Vložka číslo: 100759 / B

22. Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do kterého je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu Zákon č. 480/2004 Sb.o Zákon o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) § 15 neodmítnete zasílání elektronické pošty pro účely přímého marketingu. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Na zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zprostředkovatele zpracování, kterým je provozovatel portálu Heureka.sk tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně na její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit nesouhlas odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

Produkt byl úspěšně přidán do košíku